Anastasia Ryabova

Trillions

2012 | 80 х 60 сm | enamel, plywood